Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego ,,Ryś” w Ełku

Zarząd Koła Łowieckiego ,,Ryś” w Ełku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków i Stażystów Koła na 18 września 2021 r. na godzinę 16.00 w Domku Myśliwskim,  Mazurowo 19, 19 – 314 Kalinowo

Porządek obrad

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie i podjęcie uchwały o prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
 4. Propozycje dotyczące uzupełnienia porządku obrad.
 5. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad walnego zgromadzenia i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
 6. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z walnego zgromadzenia z dnia 25 maja 2019 r.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2019/2020 i 2020/2021 w tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza zarządu.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok 2019/2020
  i 2020/2021 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019/2020 i 2020/2021.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia składek płaconych na rzecz Koła Kol. Zdzisławowi Ostrowskiemu i Stanisławowi Michorowskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu i wyniku finansowego Koła za rok 2019/2020 i 2020/2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2019/2020 i 2020/2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 17. Przedstawienie
  1. projektu planu działalności Koła na rok 2021/2022 – Prezes,
  2. projektu budżetu Koła na rok 2021/2022 – Skarbnik,
  3. projektu gospodarki łowieckiej na rok 2021/2022 – Łowczy.
 18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok 2021/2022.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie zatwierdzenia wniosków o odznaczenia łowieckie – zgłaszający do odznaczenia dostarcza sekretarzowi Koła uzasadnienie,
  2. w sprawie terminu treningów strzeleckich i ,,przestrzeliwania” broni oraz osób odpowiedzialnych,
  3. w sprawie wymiany gruntów przy Domku Myśliwskim z właścicielem działki nr 191, na grunty od strony rowu oznaczonego nr geod. 188 wzdłuż działki 189/1.
 20. Wolne wnioski, sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Szanowni Koledzy! Strojem obowiązkowym jest mundur.