Istotne części broni

 

Co zaliczamy do istotnych części broni reguluje to ustawa i broni i amunicji

Art. 5 ust 2 – Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są:

 • Szkielet broni
 • Baskila
 • Lufa z komorą nabojową
 • Zamek
 • Komora zamkowa
 • Bęben nabojowy

Staż kandydacki

Trwa co najmniej rok od chwili wpisania do rejestru stażysty. Zasady jego odbywania określa statut PZŁ oraz uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej.

Z odbycia stażu zwolnieni są:

 • Osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne.
 • Osoby posiadające inne wykształcenie wyższe o specjalności łowieckiej.
 • Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania polowań w innym państwie.
 • Ci co wcześniej utracili członkowstwo w PZŁ.
 • Strażnicy łowieccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie krócej niż 2 lata.

Staż obejmuje:

 • Zapoznanie się z urządzeniami łowieckimi.
 • Zapoznanie się z zasadami zagospodarowania łowisk i ochrony zwierzyny, środowiskiem jej bytowania, w tym udział w dokarmianiu i innych pracach na terenie łowisk, np. zbieranie wnyków, inwentaryzacja zwierzyny, szacowanie szkód.
 • Zapoznanie się z zasadami gospodarki populacjami zwierząt łownych.
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa posługiwania się myśliwską bronią śrutową i kulową oraz zapoznanie się z podstawami strzelectwa myśliwskiego.
 • Zapoznanie się z podstawami kynologii łowieckiej.
 • Udział w polowaniach, w tym jako naganka.
 • Przeszkolenie z zakresu postępowania z pozyskaną zwierzyną.

Od stażysty nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych lub rzeczowych. Nie trzeba ubiegać się o członkostwo w kole, w którym ukończyło się staż – może być to inne koło.

Ochrona lasów

Fot: laswnas.com

W ochronie lasów, przed niszczeniem ich przez zwierzynę, wyróżnia się dwie zasadnicze grupy metod:

 • Podstawowe – wykorzystywanie repelentów (środków odstraszających), osłon, palikowania lub ogrodzenia upraw.
 • Pomocnicze – czyli utrzymanie odpowiedniej liczebności populacji jeleniowatych oraz poprawa ich warunków bytowania poprzez dostarczenie atrakcyjnego żeru – tworzenie łąk śródleśnych, poletek uprawnych, sadzenie atrakcyjnych dla zwierzyny drzew (np. owocowych).

Jako naturalną metodę ochrony coraz częściej stosuje się odstępowanie od tworzenia jednogatunkowych upraw na rzecz sadzenia lasów mieszanych. Nie powoduje to skupienia się jeleniowatych w jednym miejscu i zmusza zwierzynę do przemieszczania się w poszukiwaniu żeru, przez co ogranicza się duże szkody w jednym miejscu.