Walne Zgromadzenie Członków Koła „Ryś” w Ełku

Zarząd Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku zwołuje Walne Zgromadzenie nie Członków Koła na 30 maja 2017 roku (wtorek) na godzinę 17:00 w Domku Myśliwskim w Mazurowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie i podjęcie uchwały WZ NR 1/2017 o prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
 4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad walnego zgromadzenia.
 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z walnego zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2016 r.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2016/2017 w tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza zarządu.
 9. Sprawozdanie z działalności strażników łowieckich – Kol. Andrzej Miezio, Kol. Wojciech Dzierżyński, Kol. Zbigniew Chmielewski za rok 2016/2017.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok 2016/2017 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016/2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 15. Przedstawienie: projektu planu działalności Koła na rok 2017/2018- Prezes, projektu budżetu Koła na rok 2017/2018 – Skarbnik, projektu gospodarki łowieckiej na rok 2017/2018 – Łowczy.
 16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok następny.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach: w sprawie umorzenia składki Janusza Leszka Łęczyckiego, w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania, w sprawie zatwierdzenia wniosków o odznaczenia łowieckie, w sprawie terminu treningów strzeleckich i „przestrzeliwania” broni oraz osób odpowiedzialnych.
 18. Przedstawienie propozycji uchwał członków Koła Łowieckiego „Ryś”, dyskusja i głosowanie nad uchwałami: propozycja Kol. Mikołaja Uściłowicza, propozycje uchwał Kol. Stanisława Michorowskiego.
 19. Wolne wnioski, sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Propozycja Kol. Mikołaja Uściłowicza uchwały dotyczącej zakładania nęcisk na dziki i drapieżniki

 1. Nęcisko powinno być zlokalizowane na skraju lasu ,dopuszcza się usytuowanie w głąb lasu do 100 metrów jeżeli istnieje możliwość wykorzystania naturalnej wolnej przestrzeni.
 2. Lokalizacja nęciska powinna zostać potwierdzona zgodą właściciela gruntu na którym powstanie nęcisko oraz zgodą Zarządu Koła .
 3. Myśliwy ma prawo założyć po jednym nęcisku w każdym obwodzie łowieckim.
 4. Odległość od stałych miejsc dokarmiania (karmowiska, paśniki lizawki), poletek żerowych i uprawnych oraz innych nęcisk nie może być mniejsza niż 500 metrów.
 5. Nęcisko może funkcjonować od 01 września do końca marca w pozostałym okresie każdy z myśliwych ma prawo do korzystania z urządzeń łowieckich na terenie nęciska.

Propozycje uchwał Kol. Stanisława Michorowskiego.

 1. Wnoszę o pośmiertne odznaczenie Mariana Gać – Medalem Zasługi Łowieckiej na podstawie §53 pkt.13 statutu PZŁ.
 2. Wnoszę o skrócenie obowiązku pracy na rzecz Koła „Ryś” w Ełku do wieku 65 lat.
Szanowni Koledzy!

Na Walne Zgromadzenie proszę o zabranie ze sobą legitymacji PZŁ i legitymacji posiadacza broni w celu aktualizacji danych w Karcie Myśliwego. Strojem obowiązkowym jest mundur.