Polowanie w nocy

Przez noc rozumie się okres doby zaczynający się godzinę po zachodzie słońca i kończący godzinę przed wschodem słońca.

Polowanie w nocy może odbywać się na:

Dziki, piżmaki i drapieżniki (lis, jenot, borsuk, kuna leśna i domowa, szakal złocisty, norka amerykańska, szop pracz, tchórz zwyczajny).

Gęsi i kaczki – na zlotach i przelotach.

Nie można polować nocą na zwierzynę płową

Myśliwy musi być wyposażony w myśliwską broń palną z zamontowanym urządzeniem optycznym oraz lornetkę i latarkę.

Myśliwy polujący w nocy jest zobowiązany zachować wyjątkową ostrożność, a w szczególności:

  • Znać teren.
  • Nigdy nie strzelać w kierunku osad i dróg publicznych.
  • Przed strzałem osobiście rozpoznać cel i teren na linii strzału przez lornetkę.
  • W razie oddania strzału i nie podniesienia zwierzyny w nocy, należy sprawdzić wynik strzału w dzień.