Prowadzący polowanie

Czyli osoba wyznaczona przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do kierowania przebiegiem polowania zbiorowego.

Uczestnicy polowania mają obowiązek podporządkowania się jemu podczas polowania. Może on bowiem stosować kary dyscyplinujące, upomnieć myśliwego, a nawet wykluczyć z polowania, lub części polowania osoby nie przestrzegających przepisów.

Od decyzji prowadzącego polowanie odwołanie nie przysługuje

Na wniosek zainteresowanych zarząd koła może wypowiedzieć się odnośnie np. zasadności nałożonych przez prowadzącego polowanie środków dyscyplinujących.

Obowiązki prowadzącego polowanie:

  1. Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie polowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom i otoczeniu.

Prowadzący polowanie musi dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i reagować w razie ich naruszenia

  1. Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie polowania tak, aby nie było szkód w uprawach.
  2. Sporządza listę uczestniczących w polowaniu myśliwych.
  3. Informuje o warunkach polowania, w tym używania psów i dochodzenia postrzałków, omawia sygnały, informuje o tym kto ma apteczkę.

Prowadzący polowanie może zarządzić pominięcie pierwszego i drugiego sygnału jako niecelowego i mogącego wprowadzić w błąd uczestników polowania.

Prowadzący polowanie może zlecać uczestnikom wykonanie niektórych czynności związanych z polowaniem

  1. Opiekuje się naganką – sporządza listę obecności, wyposaża w odpowiednie jasne okrycie, sprawdza obecność po każdym pędzeniu.
  2. Sprawdza dokumenty uprawniające do udziału w polowaniu.
  3. Organizuje losowanie stanowisk zajmowanych przez myśliwych – numeracja zaczyna się od lewej flanki. Jest odpowiedzialny za rozprowadzenie myśliwych na stanowiskach.
  4. Prowadzący polowanie ma prawo wyrywkowo sprawdzić, czy myśliwi rozładowali broń lub czy usunęli naboje z komór nabojowych.

Między pędzeniami myśliwy ma obowiązek usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska. Po zakończeniu ostatniego pędzenia musi broń rozładować

9. Ma także prawo sprawdzić ustawienie lunety – czy jest ustawiona krotność nie większa niż trzy.

10. Sporządza protokół – w ciągu 7 dni od ukończenia polowania i przesyła go dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego.

Jeżeli prowadzący polowanie postępuje niezgodnie z przepisami to myśliwy może wycofać się z polowania zawiadamiając o tym prowadzącego polowanie, a następnie, niezwłocznie zawiadomić o tym dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego.