Walne Zgromadzenie Członków i Stażystów Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku

Zarząd Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków i Stażystów Koła na 14 maja 2022 r. na godzinę 1600 w Domku Myśliwskim, Mazurowo 19,19-314 Kalinowo

Porządek obrad

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
 2. Uczczenie minutą ciszy zmarłego Kol. Andrzeja Klimowicza.
 3. Stwierdzenie i podjęcie uchwały o prawomocności obrad.
 4. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.
 5. Propozycje dotyczące uzupełnienia porządku obrad.
 6. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad walnego zgromadzenia i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
 7. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z walnego zgromadzenia z dnia 18 września 2021 r.
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2021/2022 w tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza zarządu.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok 2021/2022 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu i wyniku finansowego Koła za rok 2021/2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2021/2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.
 17. Przedstawienie:
  – projektu planu działalności Koła na rok 2022/2023 – Prezes,
  – projektu budżetu Koła na rok 2022/2023 – Skarbnik,
  – projektu gospodarki łowieckiej na rok 2022/2023 – Łowczy.
 18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok 2022/2023.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – w sprawie zatwierdzenia wniosków o odznaczenia łowieckie – zgłaszający do odznaczenia dostarcza sekretarzowi Koła uzasadnienie,
  – w sprawie terminu treningów strzeleckich i „przestrzeliwania” broni oraz osób odpowiedzialnych,
  – w sprawie podniesienia składki płaconej na rzecz Koła do 420 zł rocznie,
  – w sprawie nieudostępniania terenu nad jeziorem, będącym własnością Koła, osobom postronnym.
 20. Wolne wnioski, sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Szanowni Koledzy! Strojeni obowiązkowym jest mundur.