Zarząd Rysia z absolutorium!

Walne Zgromadzenie Członków Koła ponadto zatwierdziło sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegły oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021/2022.

Zatwierdzono także planu działalności Koła na rok 2022/2023, budżet Koła i projekt gospodarki łowieckiej na rok 2022/2023.

Podjęto także uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków o odznaczenia łowieckie, terminów treningów strzeleckich i „przestrzeliwania” broni, składki członkowskiej oraz terenu nad jeziorem, będącym własnością Koła.