Przechowywanie broni myśliwskiej i amunicji

Fot: polskie-meble-biurowe.pl

Broń należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Szczególne zasady określa właściwy minister ds. wewnętrznych w porozumieniu z ministrem obroni i ministrem kultury w formie rozporządzenia.

Od 1 października 2014 roku obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Broń przechowuje się w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej Klasy S1 wg normy PN-EN 14450 – jednak nie ma obowiązku mocowania ich do elementu konstrukcji budynku.

Jest dozwolone przechowywanie broni w jednej szafie przez dwóch myśliwych mieszkających w jednym domu

Procedura ubiegania się o pozwolenie na broń i jej rejestracja

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Właściwy organ Policji (w przypadku Koła Łowieckiego „Ryś jest to Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie) wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Aby uzyskać pozwolenie na broń należy najpierw zwrócić się z odpowiednim podaniem:

Przykładowe podanie o wydanie pozwolenia na broń

Dokumenty załączane do podania:

 1. Kserokopia dowodu osobistego
 2. Dowód wpłaty opłaty za wydanie pozwolenia na broń
 3. Orzeczenie lekarskie
 4. Orzeczenie psychologiczne
 5. Zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim
 6. Zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania
 7. Dwie fotografie

Wszystko wysłać na adres:

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

ZESPÓŁ POZWOLEŃ NA BROŃ

 1. 5 Wileńskiej Brygady AK 3, blok 4
  10-049 Olsztyn
  tel. (89) 522 43 00
  fax  (89) 522 43 05
  e-mail: wpa@ol.policja.gov.pl

Opłaty:

Za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej opłata wynosi 242 PLN

płatne:

 • w kasie Urzędu Miasta w Olsztynie, Pl. Jana Pawła II 1
 • na rachunek bankowy:

URZĄD MIASTA OLSZTYN
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
nr rachunku:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Gdy uzyskasz pozwolenie na broń należy wystąpić o wydanie zaświadczeń upoważniających do zakupu broni. Odpowiednie podanie wysyła się do WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (ten sam adres co powyżej)

Przykładowe podanie o wydanie zaświadczeń uprawniających do nabycia broni

W załączeniu przesyłamy dowód wpłaty opłaty za wydanie zaświadczeń. Opłata za jedno zaświadczenie wynosi 17 PLN – jeżeli np. chcemy trzy zaświadczenia na zakup trzech sztuk broni, to wysokość opłaty mnożymy razy trzy (nr konta podany powyżej).

Gdy już kupimy swoją pierwszą broń mamy obowiązek ją zarejestrować w ciągu 5 dni od dnia zakupu

Pierwszą broń najlepiej zarejestrować osobiście w Komendzie Wojewódzkiej.

 Przykładowy wniosek o rejestrację broni

Koniecznie należy mieć ze sobą dowód zakupu broni (np. fakturę)

Kiedy policja może cofnąć pozwolenie na broń?

Gdy:

 • Nie dopełniony został obowiązek rejestracji broni.
 • Nie dopełniony został obowiązek poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
 • Nie zawiadomieniu policji o zmianie miejsca stałego zameldowania.
 • Naruszono zasady przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
 • Naruszono wymaganą ustawowo zgodę na wywóz broni i amunicji za granicę.
 • Użyczono broń osobie nieupoważnionej.

W jakich przypadkach policja cofa pozwolenie na broń?

Jeżeli osoba, która posiada pozwolenie na broń:

 • Nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust 7 ustawy.
 • Należy do osób, które nie mogą ubiegać się o pozwolenie na broń.
 • Naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni.
 • Przemieszczała się z bronią po alkoholu, środku odurzającym lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.
Pamiętajmy, że utrata członkostwa w PZŁ skutkuje cofnięciem przez organ policji pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów łowieckich