Roczny plan łowiecki 2018

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. 2005.127.1066 ) gospodarka łowiecka prowadzona jest przez dzierżawców i zarządców obwodów w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Roczne plany łowieckie (rpł) na obwody wydzierżawione sporządzane są przez koła łowieckie i muszą zawierać opinie wszystkich wójtów właściwych dla miejsca położenia obwodu (burmistrza lub prezydenta miasta). W przypadku obwodów graniczących z parkami narodowymi wymagana jest opinia dyrektora parku. Plany przedkładane są nadleśniczemu do zatwierdzenia w terminie do 21.03.2015r wraz z adnotacją uzgodnienia z ZO PZŁ.

W załączeniu pisma w sprawie:

Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Roczny Plan łowiecki 2018 – druk

wskaźniki gospodarowania 2018-19 r.