Szacowanie szkód łowieckich w rzepaku

Największe szkody na plantacjach rzepaku zazwyczaj powodują jelenie i daniele.

Żerowanie na terenach narażonych na bytność jeleniowatych jest widoczne już 3 tygodnie po zasiewach, trwa całą zimę w zależności od pokrywy śnieżnej i jest kontynuowane na wiosnę, wraz z ruszeniem wegetacji. W okresie kwitnienia i dojrzewania w uprawę wchodzą dziki.

Szacowanie szkód łowieckich w uprawie rzepaku najlepiej wykonać przy użyciu metody statystycznej. W przypadku rzepaku jako rośliny o dużym zagęszczeniu próby pobiera się z metrów kwadratowych wyznaczonych np.: przy pomocy ramki 1 m2 . Tak właśnie szkody w rzepaku szacuje się w Kole Łowieckim „Ryś” w Ełku (tak jak na zdjęciu).

Przypomnijmy, że jeśli szkoda powstała w obwodzie łowieckim odpowiedzialność ponosi jego dzierżawca lub zarządca czyli w praktyce Koło Łowieckie lub Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

Akcja rozstawiania lizawek – styczeń 2022

Badania naukowe pokazują, że przyswajalność mikroelementów z pozyskiwanego w lesie pokarmu nie jest wysoka u przeżuwaczy. Wynosi ona zaledwie 50%. Dlatego też zwierzęta, podobnie jak ludzie, aby zdrowo się rozwijać powinny uzupełniać te braki. Na deficyt mikro i makroelementów narażone są, przede wszystkim, zwierzęta w okresie intensywnego wzrostu oraz zimą. 

Doskonale sprawdzą się w tym wypadku lizawki solne dla zwierząt.

Lizawka to znajdujący się w bliskim sąsiedztwie paśnika słupek z wywierconymi lub naciętymi otworami, w którym znajduje się kostka soli kamiennej.

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku dbają, aby zwierzynie w ich obwodach łowieckich, nigdy lizawek nie brakowało.

Inwentaryzacja zwierzyny – 2019

Zgodnie z art 8a ustawy prawo łowieckie, inwentaryzacja zwierzyny jest sporządzana przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich w terminie do dnia 10 marca każdego roku.

W sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział właściwi nadleśniczowie PGL LP oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwych nadleśniczych PGL LP oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji sporządza się projekt planu pozyskania zwierzyny w kolejnym roku gospodarczym.