Wytyczne dotyczące poszukiwania padłych dzików

Wytyczne Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach dla Koła Łowieckiego dotyczące poszukiwania padłych dzików.

Zgodnie z obowiązująca procedurą przeszukiwania i zbierania padłych dzików w obszarach, gdzie występuje lub może wystąpić afrykański pomór świń za organizację tych działań odpowiada Wojewoda Warmińsko – Mazurski, poprzez Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Olsztynie. Za poszukiwanie na terenach leśnych odpowiadają Lasy Państwowe na pozostałych terenach należących do obwodu  łowieckiego odpowiada Koło Łowieckie.

Wskazówki  dotyczące  poszukiwań

 1. W obszarze strefy żółtej przeszukiwania należy prowadząc nie rzadziej niż raz w miesiącu, w obszarze strefy czerwonej i niebieskiej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
 2. Wielkość obszaru wyznaczonego do przeszukania przez jedna zorganizowaną grupę myśliwych należy tak wyznaczyć by możliwe było jego przeszukanie w ciągu jednego dnia. Takim najkorzystniejszym dniem ze względów organizacyjnych są wolne soboty. Zalec się by przy tym połączyć to z akcja zbierania wnyków i zimowym dokarmianiem zwierzyny jak to u większości kół łowieckich stanowi długą i dobra tradycję – dotyczy to okresu zimowego i przedwiośnia.
 3. Harmonogram poszukiwań określający obszar, datę, miejsce rozpoczęcia i zakończenia poszukiwania, obwód łowiecki, łowisko, osobę odpowiedzialna bądź koordynująca poszukiwania i jej dane kontaktowe po uzgodnieniach i zatwierdzeniu przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii należy przesłać do Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach.

    W harmonogramie należy tez uwzględnić zaplanowane przeszukiwania dzików z udziałem żołnierzy WP i myśliwych którzy będą uczestniczyć jako przewodnicy w terenie.

 1. W przypadku znalezienia padłego dzika należy przeszukać teren w promieniu 3-ch kilometrów o miejsca padnięcia dzika (z przyczyn organizacyjnych można tego dokonać w najbliższych dniach).
 2. Miejsce znalezienia padłego dzika należy wyraźnie oznakować w celu jego odnalezienia (o ile jest to możliwe podać współrzędne GPS). Należy powstrzymać się od dotykania zwłok dzika.
 3. Z przeprowadzonych poszukiwań sporządza się sprawozdanie według załączonego wzoru, które należy przekazać do Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, właściwego Lekarza Powiatowego Weterynarii w terminie do 5 dnia każdego miesiąca 2018 r.

Uwaga:

Myśliwi przebywający w łowisku bądź na polowaniu indywidualnym winni zwracać szczególną uwagę na zjawiska mogące sugerować obecność padłych dzików (obecność ptaków drapieżnych i krukowatych) i penetrować teren w celu odnajdywania martwych zwierząt. W przypadku odnalezienia padłych dzików  postępować jak w pkt. 6.   

Sprawozdanie z działań z poszukiwań padłych dzików

Plan marszrut z udziałem wojska – dot. poszukiwania padłych dzików

Zmiany przepisów mających na celu ułatwienie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 2018 rok

Głównym celem podpisanej w grudniu ubiegłego roku ustawy jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej, zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt wolno żyjących (dzikich), funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej, a także wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń.

Do ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej wprowadzono rozwiązania pozwalające na wykonywanie, na gruntach położonych w pasie drogi granicznej, urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W praktyce umożliwić ma to wybudowanie bariery, która będzie zapobiegała migracji zwierząt wolno żyjących, i tym samym zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby na terenach przygranicznych.

Zmiany ustawy Prawo łowieckie ujednolicają zasady, metody oraz warunki wykonywania polowania i odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zmiana wprowadzana do art. 11 ust. 3 ww. ustawy zmierza do ustanowienia obowiązku współpracy organów samorządu terytorialnego z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

W dodawanym do art. 29a ustawy Prawo łowieckie ust. 2a wydzierżawiający uzyskał uprawnienie do wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia:

1)    po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;

2)    na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu.

W ustawie umożliwiono także wykonywanie działań polegających na redukcji dzików na terenach miejskich bez użycia broni palnej. Starosta uzyska możliwość wydania decyzji nie tylko o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, lecz również o odłowie wraz z uśmierceniem.

Zmiany dokonywane w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu:

 • umożliwienie organom Inspekcji Weterynaryjnej pokrywania wszystkich celowych wydatków związanych ze zwalczaniem danej choroby, a nie tylko tych wymienionych w katalogu określonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 • umożliwienie tworzenia zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu epizootiologii weterynaryjnej;
 • określenie zasad wyznaczania lekarzy weterynarii niebędących pracownikami powiatowego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w ustawie;
 • wprowadzenie odpowiedzialności wykroczeniowej za naruszenie wynikającego z decyzji administracyjnej nakazu wykonywania określonych czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami, przewidując karę grzywny za niewykonanie nakazu.

Zmiana ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma w szczególności na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze zwalczanie choroby zakaźnej w populacji zwierząt wolno żyjących.

Do katalogu nakazów, zakazów, które może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, dodano zakaz dokarmiania zwierząt łownych oraz nakazy nałożone na wskazane w ustawie podmioty:

 • odłowienia zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia odłowu oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich uśmiercenia;
 • określonego postępowania z odłowionymi lub wyłapanymi zwierzętami;
 • poszukiwania padłych zwierząt;
 • transportu zwłok zwierzęcych do wskazanych miejsc.

W ustawie wprowadzono także zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych dla osoby wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub uposażenia. W ciągu roku kalendarzowego ten czas nie może przekroczyć 6 dni.