Monitoring CSF i wścieklizny na 2019 rok

Na podstawie zapisów rozporządzenia MRiRW z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badan kontrolnych zakażeń zwierząt, Inspekcja Wetery­naryjna ma obowiązek prowadzenia badań w celu kontroli występowania klasycznego pomoru świń u dzików oraz wścieklizny u lisów.

Wywiązanie się z powyższego obowiązku możliwe jest jedynie w przypadku ścisłej współpracy z zarządcami/dzierżawcami obwodów łowieckich

Na podstawie danych dotyczących liczby dzików odstrzelonych w ostatnim sezonie łowiec­kim, określono plan badań kontrolnych w kierunku klasycznego pomoru świń u dzików na 2019 roku (w załączeniu). Próbki krwi od dzików odstrzelonych powinny być dostarczane do powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce odstrzału dzika, w ciągu całego roku.

W celu kontroli występowania wścieklizny u lisów wolno żyjących do badań pobiera się tkankę mózgową, surowicę i żuchwę od 4 lisów odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru, na którym lisy zostały objęte szczepieniem ochronnym przeciw wście­kliźnie. Lisy do monitoringu pozyskiwane mogą być jedynie z terenu, na którym przeprowadzane jest szczepienie lisów wolno żyjących.

Ponadto:

  • materiału do badań monitoringowych nie należy pobierać w okresie miesiąca od daty zakończenia akcji doustnych szczepieni lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (w br. szczepienia na terenie woj. w-m przeprowadzone zostaną we wrześniu); w celu zapewnienia reprezentatywności wyników odstrzał zwierząt, od których pobiera się materiał, powinien być dokonywany równomiernie na obszarze objętym szczepieniami. Odstrzał powinien być także równomiernie rozłożony w ciągu roku tak, aby uniknąć sy­tuacji, w której zdecydowana większość lisów dostarczana jest w okresie jesienno-zimo­wym;
  • materiał musi być dostarczony w takim stanie, aby możliwe było pobranie do badań tkanki mózgowej, surowicy i żuchwy.

Nowa strategia zarządzania populacją dzików

W załączeniu dokumenty dotyczące „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Rozporządzenie z 15.11.2018_program ASF

PIW w Ełku – zmiana rozporządzenia – program ASF

Strategia znowelizowane podejście do zwalczania ASF u dzików 08_10_2018_

Odstrzał sanitarny

Zagrożenie wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby jeleniowatych (CWD)

Fot: zwierzetainformacje.pl

CWD jest to pasażowalna gąbczasta encefalopatia (TSE) atakująca jeleniowate, szeroko rozpowszechniona w Ameryce Północnej.

Co prawda nie zgłoszono dotychczas CWD na terytorium Unii Europejskiej, jednak choroba ta została po raz pierwszy wykryta w Norwegii w kwietniu 2016 roku u renifera. Wkrótce potem wykryto w tym kraju podobne zarażenia u następnych reniferów i łosi.

W związku z powyższym został opracowany program ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

Szczegóły w załączeniu

Pismo WIW Olsztyn

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa – Program CWD

Wytyczne CWD

CWD_wytyczne – prezentacja

CWD dokument dochodzenia epizootycznego

Protokół pobrania próbki

Pismo WIW Olsztyn wsp przekazywania próbek

Badanie mięsa dzików w kierunku obecności włośnia na obszarach ASF

Fot: zopzlowtarnow.pl

W związku z zagrożeniem wynikającym z możliwości rozprzestrzenienia się na terenie Polski afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością podejmowania działań ograniczających ryzyko szerzenia się ASF, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących zasadach postępowania po odstrzale dzików.

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia powinien być niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze: punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.

Nie ma możliwości pobierania próbek mięśni z tusz dzików i dostarczania ich do badania w kierunku obecności włośni, przed uzyskaniem ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń

Szczegóły w piśmie: Pismo WMWLW- bad. mięsa dzików na włośnie