Nowa strategia zarządzania populacją dzików

W załączeniu dokumenty dotyczące „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Rozporządzenie z 15.11.2018_program ASF

PIW w Ełku – zmiana rozporządzenia – program ASF

Strategia znowelizowane podejście do zwalczania ASF u dzików 08_10_2018_

Odstrzał sanitarny

Wytyczne dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików (październik 2018)

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz ramach odstrzału sanitarnego.

Cel:

Ujednolicenie zasad nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii nad znakowaniem dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego oraz dzików pozyskanych na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym

Zakres stosowania:

Wytyczne stosuje się w przypadku wszystkich dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego nakazanego w drodze rozporządzeń przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów

oraz

wszystkich dzików odstrzelonych na obszarach wymienionych w cz. III, cz. II i cz. I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE.

Zasady stosowania:

 1. Powiatowi lekarze weterynarii właściwi dla jednostek terytorialnych wymienionych w cz. III, cz. II i cz. I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE oraz powiatowi lekarze weterynarii właściwi dla obszarów, na których został nakazany odstrzał sanitarny, zaopatrują się w odpowiednią liczbę znaków do znakowania tusz i patrochów odstrzelonych dzików.
 2. Dla każdego odstrzelonego dzika przewiduje się znak, który ma być wykorzystany do oznaczania tuszy,
 3. Znak zawiera niepowtarzalny numer składający się z: kodu województwa, kodu powiatu, kolejnego numeru indywidualnego.
 4. Znaki przeznaczone do oznaczania tusz odstrzelonych dzików wykonane są w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie;
 5. Wyłącznym dysponentem znaków w danym powiecie jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, który wydaje nieodpłatnie znaki dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckim w liczbie gwarantującej oznakowanie tusz pozyskanych dzików;
 6. Znakowanie tuszy odstrzelonego dzika odbywa się w łowisku niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie znaku na prawy staw skokowy oraz nacięcie prawej małżowiny usznej;
 7. Zakładany znak musi mieć numer właściwy dla miejsca dokonania odstrzału dzika (właściwy kod terytorialny województwa i powiatu);
 8. Po oznakowaniu każdego odstrzelonego dzika obowiązkowe jest jego sfotografowanie w sposób gwarantujący uwidocznienie oznakowania tuszy i numeru na znaku;
 9. Numer zawarty na znaku, ma zostać wpisany we wszystkich dokumentach dotyczących odstrzelonego dzika, w tym w dokumentach towarzyszących próbkom przesyłanym do badań laboratoryjnych (jeśli dotyczy) lub potwierdzających jego odbiór przez zakład utylizacyjny, jeżeli dzik został przeznaczony do utylizacji;
 10. W przypadku zagubienia znaku, obowiązkiem myśliwego jest zgłoszenie tego faktu zarządcy / dzierżawcy obwodu łowieckiego. Zarządca/dzierżawca obwodu łowieckiego informuje o tym fakcie właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który wydał znak.
 11. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego rozliczający się przed powiatowym lekarzem weterynarii z wykonanego odstrzału sanitarnego lub z odstrzału dzików w obszarze zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym, dołącza do dokumentacji zdjęcie obrazujące oznakowanie każdego odstrzelonego dzika, będącego przedmiotem rozliczenia;
 12. Weryfikacja prawidłowości oznakowania prowadzona jest przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który może jej dokonywać doraźnie np. w trakcie oględzin tusz dzików w chłodni oraz w trakcie odbierania próbek z chłodni oraz w czasie kontroli chłodni.

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Dot. wytycznych w sprawie znakowania tuszy dzików

Rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego (rok 2018)

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady:

1) ustalenia czynszu dzierżawnego;

2) ustalania udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego.

Wskaźniki przeliczeniowe wynoszą:

1) 0,07 q/ha – dla obwodu łowieckiego bardzo dobrego;

2) 0,04 q/ha – dla obwodu łowieckiego dobrego;

3) 0,02 q/ha – dla obwodu łowieckiego średniego;

4) 0,01 q/ha – dla obwodu łowieckiego słabego;

5) 0,004 q/ha – dla obwodu łowieckiego bardzo słabego.

Wysokość udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego ustala się, przyjmując, że za każdy 1% nieusprawiedliwionego niezrealizowania minimalnej liczby łosi, jeleni, danieli i saren zaplanowanych do pozyskania w łowieckim roku gospodarczym, na który jest sporządzony roczny plan łowiecki, udział wynosi 1% poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego kosztów ochrony lasu przed zwierzyną w łowieckim roku gospodarczym poprzedzającym łowiecki rok gospodarczy, na który jest naliczany czynsz dzierżawny, przy czym jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 saren.

Szczegółowa treść Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 października 2018 roku: Rozporządzenie czynsz dzierżawny

Odstrzał redukcyjny

Odstrzały redukcyjne są możliwe przede wszystkim w przypadku nadmiernego zagęszczenia populacji zwierząt łownych zagrażających trwałości lasów.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa łowieckiego:

Art. 45. 1. W przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, zagrażającego trwałości lasów, nadleśniczy działający z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydaje decyzję administracyjną nakazującą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.”

Odstrzały redukcyjne w parkach narodowych mogą być realizowane na podstawie decyzji dyrektora parku narodowego, a w rezerwatach przyrody na podstawie decyzji dyrektora ochrony środowiska.

Odstrzały redukcyjne mogą być wykonywane wyłącznie z broni myśliwskiej przez osoby upoważnione do polowań z zachowaniem przepisów dotyczących polowań (okresy ochronne, zasady selekcji itd.)

W tym przypadku dobrem chronionym jest jednak stan lasów, a nie bezpieczeństwo sanitarne zwierząt hodowanych przez człowieka ani gospodarka hodowlana.

Odstrzał redukcyjny przeprowadzany na podstawie cytowanego przepisu może dotyczyć tylko gatunków zwierząt dzikich niszczących las, a więc żywiących się roślinami

Cytowany przepis nie może być więc podstawą do zwiększonego ani tym bardziej masowego odstrzału ani odłowu wilków, bobrów ani dzików motywowanego chęcią zapobieżenia albo zwalczenia afrykańskiego pomoru świń.

Odstrzały redukcyjne na terenach obwodów łowickich odbywają się na podstawie decyzji nadleśniczego działającego z upoważnienia dyrektora RDLP nakazującej dzierżawcy bądź zarządcy dokonanie odstrzału.

W pewnych przypadkach także starosta może nakazać odstrzał lub odłów zwierzyny. Zgodnie z art. 45 ust 3 Prawa łowieckiego:

Art. 45. 3. W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

W tym przypadku dobrem chronionym jest funkcjonowanie obiektu produkcyjnego lub obiektu użyteczności publicznej, np. lotniska, a nie jest nim i nie może być zdrowie zwierząt gospodarskich ani gospodarka hodowlana. Cytowane przepisy nie mogą być więc podstawą do zwiększonego ani tym bardziej masowego odstrzału ani odłowu wilków, bobrów ani dzików, a innych przepisów 4 regulujących te kwestię w ustawie w zasadzie nie ma.

Zgoda na odstrzał redukcyjny może być wydana także w przypadku konieczności:

 • Regulacji struktury płci lub struktury wieku danego gatunku.
 • Wyeliminowania zwierzyny z terenów zamieszkałych przez ludzi.