Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach

Zachęcamy do poparcia inicjatywy zorganizowanej prze Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie polskich lasów” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Listę z poparciem inicjatywy można przekazać bezpośrednio lub przez pracownika Nadleśnictwa do Biura Nadleśnictwa.

Najlepiej w terminie do 11-go kwietnia br.

 Listy zostaną przekazane przez nas do w/w Komitetu.

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji

Przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek od dzików do badań laboratoryjnych w kierunku ASF na obszarach objętych restrykcjami w związku
z ASF.

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożenia:

 1. Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;
 2. Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;
 3. Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji;
 4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;
 5. Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;
 6. Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;
 7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.
 8. Na obszarze ochronnym oraz na obszarach nie objętych restrykcjami dopuszcza się patroszenie na łowisku przy czym zaleca się zachowanie powyższych zasad bioasekuracji.

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

 1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;
 2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;
 3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;
 4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zlokalizowanych na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF.

 1. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;
 2. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;
 3. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;
 4. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;
 5. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;
 6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF od odstrzelonych dzików.

 1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.
 2. Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia.
 3. Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a nastąpienie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddanie utylizacji.

Główny Inspektorat Weterynarii – tel. 22 623 20 88

Inicjatywa uchwałodawcza PZŁ

Do dnia 15 września Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej przedłużył termin zbierania podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Szczegóły w  poniższym komunikacie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z dynamicznie przebiegającą akcją zbierania podpisów pod projektem naszej inicjatywy ustawodawczej, która ma umożliwić uczestnictwo dzieci do 18 lat w polowaniach, i wynikającym stąd zamiarem znacznego przekroczenia ustawowego minimum 100 tys. zebranych podpisów, Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej przedłuża termin składania formularzy do 15 września.

W związku z tym apelujemy do każdej diany i każdego myśliwego o zebranie co najmniej 10 podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i przesłanie ich do Zarządów Okręgowych lub Zarządu Głównego PZŁ.

Za zaangażowanie z góry serdecznie dziękujemy

Darz Bór

Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej