Odprawa myśliwych

Ustawienie na odprawie

Rozpoczęcie polowania następuje z chwilą przystąpienia do odprawy. Odprawie przewodniczy prowadzący polowanie lub osoba przez niego wyznaczona.

Podczas odprawy prowadzący polowanie:

 • Sporządza listę naganiaczy, dokonuje odprawy naganki, informuje o warunkach polowania i sposobach zachowania się podczas polowania, w tym używania psów i dochodzenia postrzałków.
 • Zaopatruje się naganiaczy w wierzchnie okrycie umożliwiające ich dobrą widoczność.
 • Sporządza się listę myśliwych.
 • Prosi o prezentację psów biorących udział w polowaniu.
 • Sprawdza dokumenty upoważniające do udziału w polowaniu.
 • Losuje stanowiska – numeracja od lewej flanki. Jeżeli prowadzący polowanie nie bierze udziału w losowaniu zajmuje stanowisko za ostatnim rozprowadzanym myśliwym.

Przekazuje informacje myśliwym:

 • Jaka zwierzyna i w jakiej ilości jest przewidziana do odstrzału.
 • Kto ma apteczkę.
 • Jakie sygnały łowieckie obowiązują na polowaniu.
 • Omawia zasady bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem warunków terenowych i atmosferycznych.
 • Przekazuje inne uwagi dotyczące polowania.