Roczny plan łowiecki 2018

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. 2005.127.1066 ) gospodarka łowiecka prowadzona jest przez dzierżawców i zarządców obwodów w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Roczne plany łowieckie (rpł) na obwody wydzierżawione sporządzane są przez koła łowieckie i muszą zawierać opinie wszystkich wójtów właściwych dla miejsca położenia obwodu (burmistrza lub prezydenta miasta). W przypadku obwodów graniczących z parkami narodowymi wymagana jest opinia dyrektora parku. Plany przedkładane są nadleśniczemu do zatwierdzenia w terminie do 21.03.2015r wraz z adnotacją uzgodnienia z ZO PZŁ.

W załączeniu pisma w sprawie:

Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Roczny Plan łowiecki 2018 – druk

wskaźniki gospodarowania 2018-19 r.

Zmiana okresów polowań na gatunki łowne – 2017 rok

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Zmiany dotyczą:

jeleni szlachetnych:

łanie – od 1 września do 15 stycznia

cielęta – od 1 września do końca lutego

danieli:

byki – od 1 września do końca lutego

łanie – od 1 września do 15 stycznia

cielęta – od 1 września do końca lutego

dzików:

dziki – wszystkie cały rok

szakali złocistych:

od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

Na szakale okres polowań obowiązuje od 1 sierpnia 2018r!