Jakiej broni nie używamy do wykonywania polowań?

Fot: bestgun.pl

 • Pistoletów i rewolwerów.
 • Wojskowej broni strzeleckiej.
 • Broni bocznego zapłonu.
 • Broni automatycznej i półautomatycznej z magazynkiem, w którym mieści się więcej niż dwa naboje.
 • Broni typu Pump-Action.
 • Broni pneumatycznej.
 • Broni o lufach gwintowanych, przeznaczonej do strzelania amunicją charakteryzującą się energia pocisku mniejszą niż 1.000 J w odległości 100 m od lufy.
 • Wojskowej amunicji strzeleckiej i amunicji specjalnej.
 • Celowników noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych.

Rozstrzyganie spornych strzałów

Fot: prawo.gazetaprawna.pl

Jeżeli dwóch lub więcej myśliwych strzela do tej samej zwierzyny, w wyniku czego zwierzyna padła, strzelający między sobą uzgadniają, który z nich ją ustrzelił.

Gdy nie ma porozumienia:

 • W przypadku strzału śrutem do zwierzyny drobnej – rozstrzyga prowadzący polowanie.
  • Decydujący jest strzał, który unieruchomił zwierzynę.
  • Przy równoczesnych strzałach – decyduje ten oddany z bliższej odległości – jak nie, ten oddany w lewą stronę.
  • W razie dostrzelenia przez innego myśliwego rannego ptaka, należy on do myśliwego, który go zranił.
 • W przypadku strzału kulą – każdy uczestnik sporu wyznacza arbitra spośród myśliwych biorących udział w polowaniu, arbitrzy wyznaczają superarbitra. Zespół arbitrów wydaje decyzję, od której nie ma odwołania.
  • Przy dwóch lub większej ilości celnych strzałów – decydujący jest pierwszy strzał unieruchamiający zwierzynę lub uznany za śmiertelny.
  • Dwa jednoczesne strzały uznane za śmiertelne – decyduje ten oddany z bliższej odległości – jak nie, ten oddany w lewą stronę.

Rozstrzygnięcie sporu musi nastąpić zaraz po podniesieniu sztuki spornej i zgłoszeniu o tym prowadzącemu polowanie.

Zmiany zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych – sierpień 2018 roku

Naczelna Rada Łowiecka uchwałą nr 50/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku zmieniła zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.

Zmiany dotyczą pozyskania osobników o cechach selekcyjnych po osiągnięciu przez nie wieku wyznaczonego dla osobników łownych, celem uniknięcia możliwości oceny jako odstrzału nieprawidłowego i uzyskania za nie punktu czerwonego.

W załączeniu dokument:

Uchwała NRŁ nr 50_2018

Dochodzenie postrzałka w obwodzie cudzym i własnym

Kwestię dochodzenia postrzałka reguluje RMŚ z 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowań i znakowania tusz.

W cudzym obwodzie

Może odbywać się pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia o tym dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, nie później jednak niż po upływie 12 godzin od rozpoczęcia poszukiwań.

Poszukujący postrzałka może korzystać z pomocy naganiacza lub innego myśliwego, a także korzystać z psa prowadzonego na otoku.

We własnym obwodzie

Myśliwy powinien poszukiwać, dochodzić i uśmiercić ranną zwierzynę możliwie szybko i w sposób oszczędzający jej niepotrzebnych cierpień.

Wybierając się na polowanie na grubą zwierzynę musimy mieć możliwość skorzystania z pomocy psa ułożonego do dochodzenia postrzałków.

Poza obwodem łowieckim

Zawsze może się zdarzyć, że postrzałek przekroczy granicę obwodu, w którym polujemy, i przejść na teren nie wchodzący w skład żadnego obwodu łowieckiego. W takim przypadku również musimy dochodzić i poszukiwać postrzałka. Robimy to za zgodą władającego terenem z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Zgoda może być udzielona na jakiś czas lub mieć charakter stały.