Korzystanie z naganki podczas polowania

Zasady opisane są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowań i znakowania tuszy.

Naganka to jeden naganiacz lub grupa naganiaczy współpracujących ze sobą. Naganiacz – uczestnik polowania, którego zadaniem jest naganianie zwierzyny.

Polowanie naganką może odbywać się w okresie od 1 października (jeżeli wcześniej dni wolne to od tych dni) do 31 stycznia. Ograniczenie to nie dotyczy polowań na ptactwo łowne, na drapieżniki oraz poszukiwania postrzałka (można korzystać z pomocy naganiacza) z psem na otoku – wówczas w okresie polowań.

Na polowaniu zbiorowym

 • Nie wolno strzelać do zwierzyny w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150 metrów w terenie otwartym i nie mniejszej niż 100 metrów w terenie leśnym.
 • Wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki, jeżeli strzał oddawany jest w górę, pod kątem nie mniejszym niż 60 stopni, a na linii strzału nie ma gałęzi lub innych przeszkód.

Na polowaniu zbiorowym prowadzący polowanie sporządza listę naganiaczy, dokonuje odprawy naganki, informuje o warunkach polowania, a w szczególności o obowiązkach i sposobach zachowania się na polowaniu. Osoby z naganki należy otoczyć opieką, w a czasie polowania sprawdzać ich obecność.

Prowadzący polowanie zaopatruje naganiaczy w odpowiednią odzież zapewniającą dobrą ich widoczność.

Podczas odprawy naganka staje po lewej stronie prowadzącego polowanie, czyli prawej stronie myśliwych

Podczas polowania indywidualnego również można korzystać z pomocy naganiacza, ale wyłącznie, jak wspomniano powyżej, gdy poluje się na drapieżniki przy stogach i norach oraz polując na ptactwo.

Są specjalne sygnały dźwiękowe dla naganiaczy, np. ruszenie naganki.

Jeżeli myśliwy spełnia rolę naganki to ma bezwarunkowy zakaz oddawania strzału, a broń musi mieć rozładowaną

Jeżeli nagankę stanowi wyłącznie jeden lub dwóch myśliwych korzystających z psów, prowadzący polowanie może zezwolić jednemu lub obu oddać strzał w trakcie pędzenia ale wyłącznie do dzików.

Naganka uczestniczy też w pokocie.

Nagankę wykorzystuje się także podczas inwentaryzacji zwierzyny – np. przy metodzie próbnych pędzeń.

Prawa i obowiązki myśliwego na polowaniu zbiorowym

Prawa

 • Brać udział w polowaniu.
 • Oczekiwać od prowadzącego polowanie, polowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa, etyki i tradycji łowieckiej.
 • Strzelać do zwierzyny na zasadach zgodnych z prawem.
 • Wycofać się z polowania.
 • Oczekiwać pomocy podczas dochodzenia postrzałka.
 • Zabrać ze sobą psa na stanowisko – po uzyskaniu zgody prowadzącego polowanie.
 • Używać psa do dochodzenia postrzałka.
 • Wziąć udział w polowaniu pomimo spóźnienia się.

Obowiązki

 • Przestrzegać przepisów prawa łowieckiego, prawa o broni i rozporządzenia dotyczącego warunków wykonywania polowania.
 • Podporządkować się zaleceniom prowadzącego polowanie.
 • Dochodzenia i dostrzelenia postrzałka.
 • Udzielenia pomocy uczestnikowi polowania w razie nagłej konieczności lub wypadku.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
 • Przestrzegać zasad etyki i tradycji łowieckiej.
 • Posiadać przy sobie niezbędne dokumenty.

Nie strzela się do …

Licówki.

Zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania z wyjątkiem polowań przy nęciskach na dziki i drapieżniki.

Zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych w okresie wegetacji uprawianych na nich roślin i w czasie udostępnienia ich zwierzynie.

Zwierzyny z:

 • Pojazdów mechanicznych i konnych.
 • Łodzi o napędzie mechanicznym z pracującym silnikiem.

Ptactwa niebędącego w locie z wyjątkiem jarząbków, gęsi i łysek.

Zajęcy pozostałych w bezruchu na terenie polnym.

Celów nierozpoznanych.

Nie powinno się strzelać także do Samury czy Kucharki

Fot: zwierzetainformacje.pl

Prowadzący polowanie

Czyli osoba wyznaczona przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do kierowania przebiegiem polowania zbiorowego.

Uczestnicy polowania mają obowiązek podporządkowania się jemu podczas polowania. Może on bowiem stosować kary dyscyplinujące, upomnieć myśliwego, a nawet wykluczyć z polowania, lub części polowania osoby nie przestrzegających przepisów.

Od decyzji prowadzącego polowanie odwołanie nie przysługuje

Na wniosek zainteresowanych zarząd koła może wypowiedzieć się odnośnie np. zasadności nałożonych przez prowadzącego polowanie środków dyscyplinujących.

Obowiązki prowadzącego polowanie:

 1. Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie polowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom i otoczeniu.

Prowadzący polowanie musi dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i reagować w razie ich naruszenia

 1. Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie polowania tak, aby nie było szkód w uprawach.
 2. Sporządza listę uczestniczących w polowaniu myśliwych.
 3. Informuje o warunkach polowania, w tym używania psów i dochodzenia postrzałków, omawia sygnały, informuje o tym kto ma apteczkę.

Prowadzący polowanie może zarządzić pominięcie pierwszego i drugiego sygnału jako niecelowego i mogącego wprowadzić w błąd uczestników polowania.

Prowadzący polowanie może zlecać uczestnikom wykonanie niektórych czynności związanych z polowaniem

 1. Opiekuje się naganką – sporządza listę obecności, wyposaża w odpowiednie jasne okrycie, sprawdza obecność po każdym pędzeniu.
 2. Sprawdza dokumenty uprawniające do udziału w polowaniu.
 3. Organizuje losowanie stanowisk zajmowanych przez myśliwych – numeracja zaczyna się od lewej flanki. Jest odpowiedzialny za rozprowadzenie myśliwych na stanowiskach.
 4. Prowadzący polowanie ma prawo wyrywkowo sprawdzić, czy myśliwi rozładowali broń lub czy usunęli naboje z komór nabojowych.

Między pędzeniami myśliwy ma obowiązek usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska. Po zakończeniu ostatniego pędzenia musi broń rozładować

9. Ma także prawo sprawdzić ustawienie lunety – czy jest ustawiona krotność nie większa niż trzy.

10. Sporządza protokół – w ciągu 7 dni od ukończenia polowania i przesyła go dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego.

Jeżeli prowadzący polowanie postępuje niezgodnie z przepisami to myśliwy może wycofać się z polowania zawiadamiając o tym prowadzącego polowanie, a następnie, niezwłocznie zawiadomić o tym dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego.