Prawa i obowiązki myśliwego na polowaniu zbiorowym

Prawa

 • Brać udział w polowaniu.
 • Oczekiwać od prowadzącego polowanie, polowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa, etyki i tradycji łowieckiej.
 • Strzelać do zwierzyny na zasadach zgodnych z prawem.
 • Wycofać się z polowania.
 • Oczekiwać pomocy podczas dochodzenia postrzałka.
 • Zabrać ze sobą psa na stanowisko – po uzyskaniu zgody prowadzącego polowanie.
 • Używać psa do dochodzenia postrzałka.
 • Wziąć udział w polowaniu pomimo spóźnienia się.

Obowiązki

 • Przestrzegać przepisów prawa łowieckiego, prawa o broni i rozporządzenia dotyczącego warunków wykonywania polowania.
 • Podporządkować się zaleceniom prowadzącego polowanie.
 • Dochodzenia i dostrzelenia postrzałka.
 • Udzielenia pomocy uczestnikowi polowania w razie nagłej konieczności lub wypadku.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
 • Przestrzegać zasad etyki i tradycji łowieckiej.
 • Posiadać przy sobie niezbędne dokumenty.

Nie strzela się do …

Licówki.

Zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania z wyjątkiem polowań przy nęciskach na dziki i drapieżniki.

Zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych w okresie wegetacji uprawianych na nich roślin i w czasie udostępnienia ich zwierzynie.

Zwierzyny z:

 • Pojazdów mechanicznych i konnych.
 • Łodzi o napędzie mechanicznym z pracującym silnikiem.

Ptactwa niebędącego w locie z wyjątkiem jarząbków, gęsi i łysek.

Zajęcy pozostałych w bezruchu na terenie polnym.

Celów nierozpoznanych.

Nie powinno się strzelać także do Samury czy Kucharki

Fot: zwierzetainformacje.pl

Prowadzący polowanie

Czyli osoba wyznaczona przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do kierowania przebiegiem polowania zbiorowego.

Uczestnicy polowania mają obowiązek podporządkowania się jemu podczas polowania. Może on bowiem stosować kary dyscyplinujące, upomnieć myśliwego, a nawet wykluczyć z polowania, lub części polowania osoby nie przestrzegających przepisów.

Od decyzji prowadzącego polowanie odwołanie nie przysługuje

Na wniosek zainteresowanych zarząd koła może wypowiedzieć się odnośnie np. zasadności nałożonych przez prowadzącego polowanie środków dyscyplinujących.

Obowiązki prowadzącego polowanie:

 1. Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie polowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom i otoczeniu.

Prowadzący polowanie musi dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i reagować w razie ich naruszenia

 1. Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie polowania tak, aby nie było szkód w uprawach.
 2. Sporządza listę uczestniczących w polowaniu myśliwych.
 3. Informuje o warunkach polowania, w tym używania psów i dochodzenia postrzałków, omawia sygnały, informuje o tym kto ma apteczkę.

Prowadzący polowanie może zarządzić pominięcie pierwszego i drugiego sygnału jako niecelowego i mogącego wprowadzić w błąd uczestników polowania.

Prowadzący polowanie może zlecać uczestnikom wykonanie niektórych czynności związanych z polowaniem

 1. Opiekuje się naganką – sporządza listę obecności, wyposaża w odpowiednie jasne okrycie, sprawdza obecność po każdym pędzeniu.
 2. Sprawdza dokumenty uprawniające do udziału w polowaniu.
 3. Organizuje losowanie stanowisk zajmowanych przez myśliwych – numeracja zaczyna się od lewej flanki. Jest odpowiedzialny za rozprowadzenie myśliwych na stanowiskach.
 4. Prowadzący polowanie ma prawo wyrywkowo sprawdzić, czy myśliwi rozładowali broń lub czy usunęli naboje z komór nabojowych.

Między pędzeniami myśliwy ma obowiązek usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska. Po zakończeniu ostatniego pędzenia musi broń rozładować

9. Ma także prawo sprawdzić ustawienie lunety – czy jest ustawiona krotność nie większa niż trzy.

10. Sporządza protokół – w ciągu 7 dni od ukończenia polowania i przesyła go dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego.

Jeżeli prowadzący polowanie postępuje niezgodnie z przepisami to myśliwy może wycofać się z polowania zawiadamiając o tym prowadzącego polowanie, a następnie, niezwłocznie zawiadomić o tym dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego.

Upoważnienie do polowania indywidualnego

Ustawa Prawo łowieckie stanowi jednoznacznie, że do wykonywania polowania indywidualnego oprócz legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego oraz pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej lub innego dokumentu uprawniającego do jej posiadania, wymagane jest pisemne upoważnienie.

Pisemne upoważnienie wydane jest wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego,  według wzoru określonego przez Ministra Środowiska.

Dzierżawca, przy pomocy przedmiotowego dokumentu, upoważnia myśliwego do odstrzału zwierzyny w wyznaczonym czasie, określając jej gatunek i liczbę sztuk, a także w wielu przypadkach jej płeć i klasę wieku.

Fakt pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym odnotowuje się więc w upoważnieniu:

 • Gruba – przed podjęciem czynności transportowych
 • Drobna – niezwłocznie po zakończeniu polowania

Pozyskanie zwierzyny innego gatunku lub ilości niż przewiduje to stosowne upoważnienie jest przestępstwem łowieckim podlegającym karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do jednego roku

Natomiast nie dokonanie wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego jest wykroczeniem łowieckim podlegającym karze grzywny.

Pamiętajmy też – jeżeli przechodzimy, przejeżdżamy lub przebywamy w obwodzie, w którym nie mamy upoważnienia do wykonywania polowań broń musimy mieć rozładowaną i w futerale.

Wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego