Staż kandydacki

Trwa co najmniej rok od chwili wpisania do rejestru stażysty. Zasady jego odbywania określa statut PZŁ oraz uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej.

Z odbycia stażu zwolnieni są:

 • Osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne.
 • Osoby posiadające inne wykształcenie wyższe o specjalności łowieckiej.
 • Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania polowań w innym państwie.
 • Ci co wcześniej utracili członkowstwo w PZŁ.
 • Strażnicy łowieccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie krócej niż 2 lata.

Staż obejmuje:

 • Zapoznanie się z urządzeniami łowieckimi.
 • Zapoznanie się z zasadami zagospodarowania łowisk i ochrony zwierzyny, środowiskiem jej bytowania, w tym udział w dokarmianiu i innych pracach na terenie łowisk, np. zbieranie wnyków, inwentaryzacja zwierzyny, szacowanie szkód.
 • Zapoznanie się z zasadami gospodarki populacjami zwierząt łownych.
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa posługiwania się myśliwską bronią śrutową i kulową oraz zapoznanie się z podstawami strzelectwa myśliwskiego.
 • Zapoznanie się z podstawami kynologii łowieckiej.
 • Udział w polowaniach, w tym jako naganka.
 • Przeszkolenie z zakresu postępowania z pozyskaną zwierzyną.

Od stażysty nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych lub rzeczowych. Nie trzeba ubiegać się o członkostwo w kole, w którym ukończyło się staż – może być to inne koło.

Ochrona lasów

Fot: laswnas.com

W ochronie lasów, przed niszczeniem ich przez zwierzynę, wyróżnia się dwie zasadnicze grupy metod:

 • Podstawowe – wykorzystywanie repelentów (środków odstraszających), osłon, palikowania lub ogrodzenia upraw.
 • Pomocnicze – czyli utrzymanie odpowiedniej liczebności populacji jeleniowatych oraz poprawa ich warunków bytowania poprzez dostarczenie atrakcyjnego żeru – tworzenie łąk śródleśnych, poletek uprawnych, sadzenie atrakcyjnych dla zwierzyny drzew (np. owocowych).

Jako naturalną metodę ochrony coraz częściej stosuje się odstępowanie od tworzenia jednogatunkowych upraw na rzecz sadzenia lasów mieszanych. Nie powoduje to skupienia się jeleniowatych w jednym miejscu i zmusza zwierzynę do przemieszczania się w poszukiwaniu żeru, przez co ogranicza się duże szkody w jednym miejscu.

Rodzaje (typy) zgryzu u psów

Fot: psy-pies.com

Nożycowy

To najbardziej pożądany, prawidłowy zgryz u psa (u większości ras). W tym typie zgryzu, przy zamkniętej jamie gębowej psa siekacze szczęki (górne) są na tyle wysunięte przed siekacze żuchwy (dolne), że siekacze górne i dolne swobodnie stykają się ze sobą.

Kleszczowy, nazywany też cęgowym

Taki zgryz u psa występuje w sytuacji, gdy przy zamkniętej jamie gębowej zwierzęcia siekacze jego szczęki i żuchwy nachodzą na siebie.

Przodozgryz

Występuje, gdy siekacze żuchwy są wysunięte do przodu bardziej, niż siekacze szczęki,

Tyłozgryz, nazywany też zgryzem karpiowatym

Taki zgryz u psa występuje wtedy, gdy jego żuchwa będzie nadmiernie skrócona i na skutek tego wystąpi również cofnięcie jej siekaczy.

Naprzemienny

Występuje, gdy poszczególne siekacze żuchwy (dolne) wychodzą przed, lub leżą za siekaczami szczęki (górne).

Fot: equesscarnivale.pl

Regalia łowieckie

Fot: rys.alllang.pl

Są najstarszą, prawną formą regulacji łowiectwa na ziemiach polskich była instytucja regaliów panującego.

Powstały one w formie prawa zwyczajowego i towarzyszyły rozwojowi państwowości polskiej od X wieku. Były to, zastrzeżone wyłącznie dla władcy, formy działalności gospodarczej.

Regalia łowieckie polegały na zastrzeżeniu przez władcę wszelkich spraw dotyczących łowiectwa

Miały one zatem charakter monopolu w sprawach dotyczących polowania.